Εκπτώσεις & Επασφάλιστρα BUPA

Bupa IHHP : Health Plans (ex-Denmark)

Για να υπολογίσετε τα ασφάλιστρα νέων πελατών άνω των 60 ετών,θα χρησιμοποιείτε ως βάση τη στήλη ασφαλίστρων 60+ και θα εφαρμόζετε επασφάλιστρο:

Bupa UK : Worldwide Health Options (WHO) & Lifeline